мр Игор Свркота

Асистент

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: механика стена и тла, технологија израде подземних објеката, вентилација рудника, геодезија, рударска мерења, геоинформатика, геоинформациони системи – ГИС
Мастер академске студије: геоинформатика и геобазе података, израда специјалних подземних објеката

isvrkota@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Игор Свркота рођен је у Бору 29.09.1972. године. У Бору је завршио основну школу, 1987. године, а потом и средњу машинско – електротехничку школу, занимање машински техничар, 1991. године.

Године 1993. године уписао се на Технички факултет у Бору на Рударски одсек, Смер за експлоатацију ЛМС, који је завршио одбраном дипломског рада дана 05.07.2001. године. У току студија постигао је просечну оцену 8,15, а оцена на дипломском раду је 10.

Од октобра 2001.године кандидат је запослен је на Техничком факултету у Бору, на месту сарадника за групу предмета на рударском одсеку, на катедри за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина, у звању асистента – приправника.

Такође на Техничком факултету у Бору, уписао је постдипломске студије и магистрирао 2010.године, одбранивши магистарску тезу под називом: „Избор оптималне методе за прогнозни прорачун параметара померања поткопаног терена на рудницима угља са подземном експлоатацијом у Србији“, и стекао универзитетску диплому и академски назив: магистар техничких наука за подземну експлоатацију. Исте године изабран у звање асистента.

У току рада на Факултету, ангажован је на извођењу вежби и стручне праксе из предмета: Минералогија, Минералогија и Петрографија, Израда рудничких просторија, Истраживање лежишта минералних сировина.

Тренутно, ангажован је на извођењу вежби на групи предмета на основним и дипломским академским студијама, и то: Механика стена и тла, Технологија израде подземних објеката, Вентилација рудника, Стручна пракса, Геодезија, Рударска мерења, Геоинформатика, Геоинформациони системи – ГИС, Геоинформатика и геобазе података, Израда специјалних подземних објеката.

Тренутно је ангажован на изради докторске дисертације, а Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду дало је сагласност на предлог теме докторске дисертације под називом „Напонско – деформационо стање стенског масива око подземних просторија великих димензија“, на седници одржаној 27.05.2013.г.